Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: Premium Beauty Group B.V., gebruiker van de algemene voorwaarden, leverancier van goederen en diensten, verkoper.

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer, afnemer, koper.

Overeenkomst: Een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst